Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 (Begripsbepalingen)

1. De rijschool
TS Autorijschool is onderdeel van Stegenga Bedrijven, gevestigd aan de Fluitekruidweg 72 te Zaandam.
De rijschool is ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder het nummer 65170989, vertegenwoordigd door dhr. T.J. Stegenga.

2. De cursist

Een ieder die, al dan niet via het inschrijfformulier, ingeschreven staat bij de rijschool en/of producten en/of diensten afneemt bij de rijschool, al dan niet tegen een financiële vergoeding.

3. De instructeur
De juridische bestuurder van het lesvoertuig, wanneer de cursist niet beschikt over het benodigde rijbewijs voor dat voertuig.

4. Betalingsregeling
De cursist krijgt een keuze in hoeveel termijnen hij/zij het afgenomen pakket betaald. Er is een keuze tussen 1, 2 of 4 termijnen.
De eventuele extra kosten voor betaling in meerdere termijnen zijn voor rekening van de rijschool.

5. Betalingstermijn
Op iedere factuur wordt een betalingstermijn vermeld. Deze zal een x-aantal dagen na dagtekening zijn, met een minimum van 14 dagen.

ARTIKEL 2 (Plichten van de cursist)

Op alle overeenkomsten berusten de voorwaarden dat de rijschool de lessen zowel tussentijds als in hun geheel kan staken en/of het pakket / de rijopleiding kan beëindigen indien de cursist zich schuldig maakt aan één of meer van de volgende gevallen:

1. de juiste leeftijd voor het volgen van de rijopleiding is nog niet bereikt

2. intimiderend / dreigend / racistisch gedrag jegens de instructeur

3. opzettelijke overtreding artikel 5 wegenverkeerswet*

4. overtreding artikel 8.1 t/m 8.4a wegenverkeerswet* (automatische beëindiging van de rijopleiding)

5. niet voldoende opvolging van de aanwijzingen van de instructeur, waardoor
a. de verkeersveiligheid in gevaar komt
b. de voortgang van de rijopleiding stagneert

6. niet voldoen aan de betalingstermijn / betalingsregeling

7. niet of te laat verschijnen op de vooraf afgesproken plaats voor aanvang van de les
(is de cursist te laat, dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats)

8. niet bij zich hebben van een geldig legitimatiebewijs

9. niet dragen van gepaste kleding / schoeisel

10. niet hebben van een schoon / verzorgd uiterlijk

11. Vanaf het moment dat het praktijkexamen is aangevraagd, is de cursist verplicht MINIMAAL één praktijkles per week af te nemen tot de examendatum.
Houdt de cursist zich niet aan deze voorwaarde, dan behoudt de rijschool zich het recht voor het praktijkexamen te annuleren. Restitutie van de betaalde examenkosten is dan niet mogelijk.
NB. Gereserveerde data bij het CBR kan na het reserveren niet meer worden gewijzigd. Mocht de cursist op de gereserveerde datum / tijd niet beschikbaar zijn, dan vervalt het examen. Restitutie van gemaakte kosten is dan niet mogelijk. Om deze reden wordt het examen ALTIJD in overleg met de cursist gereserveerd.

ARTIKEL 3 (Plichten van de rijschool)

1. De cursist krijgt praktijklessen uitsluitend van een instructeur die aan de eisen van de WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) voldoet.

2. De rijschool heeft een bedrijfsverzekering (AVB) afgesloten.

3. Mocht een praktijkles niet door kunnen gaan, dan wordt de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt in overleg met de cursist een nieuwe afspraak ingepland.
Redenen voor het annuleren van een les kunnen o.a. zijn: ziekte van de instructeur, ongeval, defect aan het lesvoertuig, weers- en verkeersomstandigheden.

4. Tijdens de praktijkles draagt de instructeur er zorg voor dat de beschikbare lestijd optimaal aan de cursist wordt besteed. N.B. De instructeur kan op elk willekeurig moment een sanitaire stop inlassen.

5. Wanneer de cursist, volgens inschatting van de instructeur en volgens de leskaart, klaar is voor het praktijkexamen, dan wordt dit zo spoedig mogelijk, echter niet eerder dan de betaling door de rijschool is ontvangen, aangevraagd bij het CBR.

ARTIKEL 4 (Algemene bepalingen)

1. Bij overtreding is de mening van de rijschool altijd doorslaggevend.

2. Bij schade / kosten voor de rijschool als gevolg van ARTIKEL 2 punt 3, 4, 5 en 8 behoudt de rijschool zich het recht voor om deze schade / kosten voor 100% op de cursist te verhalen.

3. Bij beëindiging van lessen / een pakket / de rijopleiding is restitutie van reeds betaalde gelden niet mogelijk.

4. Vanaf het moment dat het praktijkexamen is gereserveerd, is de cursist verplicht MINIMAAL één praktijkles per week af te nemen tot de examendatum.
Houdt de cursist zich niet aan deze voorwaarde, dan behoudt de rijschool zich het recht voor het praktijkexamen te annuleren. Restitutie van de betaalde examenkosten is dan niet mogelijk.

5. Voor de praktijklessen geldt een annuleringstermijn van 48 uur. Meldt de cursist zich niet op tijd af, dan wordt de praktijkles voor 100% in rekening gebracht. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van dusdanig overmacht, bijvoorbeeld het overlijden van een naaste / familielid.
Nb. Ziekte is géén uitzondering op de termijn van 48 uur, tenzij de cursist een doktersverklaring kan overleggen waarin duidelijk staat vermeld dat de cursist onvoldoende in staat is praktijkles te volgen.

6. Bij een betalingsregeling geldt een opzegtermijn van 1 termijn. De cursist heeft recht op het verschuldigd aantal lessen naar rato.

7. Bij een beëindiging van een lespakket / de rijopleiding wordt dit schriftelijk aan de cursist bevestigd.

8. De cursist is ZELF verantwoordelijke voor het correct indienen van de Gezondheidsverklaring bij het CBR.

Algemene Voorwaarden bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto.

Voor iedere promotieactie (deze gaan altijd via facebook) geldt een minimale afname van één pakket (naar keuze), tenzij anders vermeld.

*Op aanvraag krijgt de cursist een uitwerking van de Algemene Voorwaarden, met daarin een uitwerking van de genoemde wetsartikelen.